НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ДЕЛИОРМАН-2014"
Дата на учредяване: 01.11.2014г., БУЛСТАТ: 176793918
Регистър на сдруженията с нестопанска цел към Разградски окръжен съд: Ф.Д.№ 17/2014
Регистър на Народните читалища към Министерство на културата под № 3592